Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

 1. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 30. března 2020 nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a která je dostupná na adresách:
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,
  doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.
 2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 30. března 2020 nařizuje, aby, pokud nepoužijí jiný druh žádanky, pro tento účel používali elektronickou žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a která je dostupná na adresách:
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,
  doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.
 3. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 30. března 2020 nařizuje, aby prováděli odběr vzorku také na základě elektronické žádanky, která byla poskytovatelem zdravotních služeb nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. žádajícím provedení vyšetření vyplněna a odeslána v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a je dostupná na adresách:
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a
  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,
  doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.
 4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 30. března 2020 nařizuje, aby osoba, která vstoupí do systému elektronické žádanky podle bodu 3. za účelem seznámení se s obsahem žádanky, uvedla v přihlašovacím formuláři systému elektronické žádanky svoji identifikaci (postačuje kód přidělený poskytovatelem zdravotních služeb).
 5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb a orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., kteří žádají o kontrolní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých byla předchozím vyšetřením prokázána přítomnost tohoto koronaviru, se s účinností od 30. března 2020 nařizuje v žádance o vyšetření uvádět, že se jedná o „kontrolní vyšetření“.
 6. Všem poskytovatelům zdravotních služeb a orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. se s účinností od 30. března 2020 nařizuje, aby, když žádají o vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, v žádance uvedli požadovanou metodu vyšetření (PCR nebo rapid test).
 7. Všem subjektům provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 se s účinností od 30. března 2020 nařizuje v případě, že na žádance o vyšetření je uvedeno „kontrolní vyšetření“, nahlásit bezodkladně výsledek vyšetření prostřednictvím Infomačního systému infekční nemoci (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Opatření zavádí novou možnost zasílání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, která je povinná pro orgány ochrany veřejného zdraví. Pro poskytovatele zdravotních služeb se nejedná o povinný způsob vyplňování a odesílání žádanky, ale mohou tuto cestu také využít.

Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech vyšetřovaných na přítomnost koronaviru SARS-CoC-2 a výsledcích těchto vyšetření, a to prostřednictvím informačního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném podle zákona č. 258/2000 Sb.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.