Povinné informace dle ISVS

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

  1. Oficiální název 
    Obec Velký Luh
  2. Důvod a způsob založení
    Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
  3. Organizační struktura
  4. Kontaktní spojení   
    4.1 Kontaktní poštovní adresa
    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    4.3 Úřední hodiny
    4.4. Telefonní čísla
    4.5 Čísla faxu
    4.6 Adresa internetové stránky – https://www.velkyluh.cz 
    4.7 Adresa e-podatelny
    4.8 Další elektronické adresy
  5. Bankovní spojení
  6. IČO 
  7. DIČ
  8. Dokumenty 
    8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
        Usnesení zastupitelstva
        Územní plán
        Obecně závazné vyhlášky
    8.2 Rozpočet
    8.3 Poskytnuté informace
  9. Žádosti o informace
  10. Příjem žádostí a dalších podání
  11. Opravné prostředky
  12. Formuláře
  13. Návody pro řešení životních situací
    Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
  14. Předpisy
    14.1 Nejdůležitější předpisy
    Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
    14.2 Vydané právní předpisy
  15. Úhrady za poskytování informací
    15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
    15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
           nebyla dosud vydána
  16. Licenční smlouvy -
    16.1 Vzory licenčních smluv
           obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
    16.2 Výhradní licence
           obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
    17.1 Rozsudky
    17.2 Výdaje na soudy
  18. Informace o zpracování osobních údajů
    Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
  19. Rejstříky