Povinné informace dle ISVS

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název 
  Obec Velký Luh
 2. Důvod a způsob založení
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení   
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3 Úřední hodiny
  4.4. Telefonní čísla
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky – https://www.velkyluh.cz 
  4.7 Adresa e-podatelny
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Bankovní spojení
 6. IČO 
 7. DIČ
 8. Dokumenty 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
      Usnesení zastupitelstva
      Územní plán
      Obecně závazné vyhlášky
  8.2 Rozpočet
  8.3 Poskytnuté informace
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější předpisy
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         nebyla dosud vydána
 16. Licenční smlouvy -
  16.1 Vzory licenčních smluv
         obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence
         obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  17.1 Rozsudky
  17.2 Výdaje na soudy
 18. Informace o zpracování osobních údajů
  Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 19. Rejstříky