Žádosti o informace

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba může žádat Obecní úřad Velký Luh o informaci ústně, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Žádost o informaci musí být jasně formulována, aby bylo zcela zřejmé, která informace je požadována.

Žádosti o informace přijímá:

Obecní úřad  Velký Luh (ústně, písemně, e-mailem)

adresa: Velký Luh čp. 22, 351 34 Skalná

e-mail: podatelna@velkyluh.cz

Obec má za povinnost poskytnout žadatelům všechny informace vztahující se k výkonu samostatné nebo přenesené působnosti výkonu státní správy s výjimkou: informací, jejichž poskytnutí vylučuje zvláštní zákon utajovaných skutečností informací, které se týkají ochrany osobnosti a soukromí informací, jež by ohrozily obchodní tajemství informací o majetkových poměrech osob, které byly získány na základě zákonů o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení vnitřních pokynů a personálních předpisů OÚ.

Příjem žádostí a další podání:

Podání žádostí, stížností, návrhů, podnětů vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Velký Luh – ústně, telefonicky, písemně, e-mailem

adresa: Obecní úřad Velký Luh, Velký Luh čp. 22, 351 34 Skalná

tel. fax : 724 196 020, 724 196 019

e-mail : podatelna@velkyluh.cz