Mimořádné opatření – lázeňská léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 25. března 2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v České republice. S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči zakázáno přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče.

Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

V návaznosti na vydání mimořádného opatření objevily se některé nové skutečnosti, na základě kterých Ministerstvo zdravotnictví dospělo k závěru, že dopady mimořádného opatření by způsobily některé problémy v oblasti kontinuity péče a omezení kapacit jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než na které dopadá mimořádné opatření. Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit mimořádné opatření.