Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb s výjimkami

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

  • nezletilých pacientů,
  • pacientů s omezenou svéprávností,
  • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která:

  • je cizinka a potřebuje tlumočení,
  • má závažné duševní onemocnění,
  • je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,

a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Cílem tohoto opatření je dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Z toho důvodu se zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě. Z tohoto zákazu se stanoví některé výjimky v případě pacientů a klientů, u kterých je zachování kontaktu zejména s osabami blízkými důležité i pro jejich zdraví a psychickou pohodu, popř. pro možnost důstojného umírání. V případě porodu se umožňují výjimky pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se zdravotním postižením nebo z důvodu jazykové bariéry.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.