Nařízení a usnesení vlády ČR ze den 13.3.2020

Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 32 Rozeslána dne 13. března 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H:

75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se

považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového

stavu

80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,

co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,

nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009

Sb., trestní zákoník:

Čl. I

Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/

/2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova

„COVID-19“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Strana 826 Sbírka zákonů č. 75 / 2020 Částka 32

76

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 203

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového

zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů

nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České

republiky,

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území

České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) provést opatření podle bodu I. tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným

způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I. tohoto usnesení v zájmu České republiky.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 32 Sbírka zákonů č. 76 / 2020 Strana 827

77

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 204

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového

zákona.

Vláda

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání

nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy

1. obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších

předpisů. Zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2

tohoto zákona,

2. odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3. chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené

v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 828 Sbírka zákonů č. 77 / 2020 Částka 32

78

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 205

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového

zákona.

Vláda

ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům,

která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 32 Sbírka zákonů č. 78 / 2020 Strana 829

79

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 207

o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. c)

krizového zákona.

Vláda

I. ukládá

1. k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti

s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům v denní

formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b)

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol

v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu

zajišťování poskytování péče podle bodu I/1,

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu

práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze,

4. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajišťovat a koordinovat na svém území pracovní povinnost

poskytovatelům sociálních služeb a informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o přijatých opatřeních

v tomto směru;

II. nařizuje

1. všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby

podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (denní stacionáře), od 16. března 2020 po dobu

trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto zařízení,

2. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy

a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně

nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby

podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,

Strana 830 Sbírka zákonů č. 79 / 2020 Částka 32

b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu II/2a.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,

dotčení poskytovatelé sociálních služeb,

starostové dotčených obcí

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 32 Sbírka zákonů č. 79 / 2020 Strana 831

80

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 208

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů

služeb – bazény a turistická informační centra,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů

služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,

3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích

(např. SAPA).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 832 Sbírka zákonů č. 80 / 2020 Částka 32

81

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 209

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)

krizového zákona.

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice

pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni,

kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových

oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České

republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky

nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné

praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,

pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro

děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem

vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství

pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území

České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od

okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle

usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli

o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,

3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv

příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným

vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické

lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné

praktické lékařství,

4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým

četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce

komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020

č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu,

se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto

rizikových oblastí.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 32 Sbírka zákonů č. 81 / 2020 Strana 833

Strana 834 Sbírka zákonů 2020 Částka 32

Částka 32 Sbírka zákonů 2020 Strana 835

Strana 836 Sbírka zákonů 2020 Částka 32

Částka 32 Sbírka zákonů 2020 Strana 837

Strana 838 Sbírka zákonů 2020 Částka 32

Částka 32 Sbírka zákonů 2020 Strana 839

Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:

Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné

objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,

e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku

a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na

základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,

U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,

e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.czDrobný prodej Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví

– Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk

Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,

nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:

DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,

tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby

sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby

Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky

nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho

zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou

prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod

Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 840 Částka 32

8591449 032018

20

ISSN 1211-1244