Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovací řízení ke koncepci

OZNÁMENÍ

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Jako příslušný úřad Vám zasíláme informaci o oznámení podle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ podle § 10c odst. 2 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Podle § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Karlovarského kraje (tj. do 15. 4. 2021). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení, na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Do oznámení koncepce včetně přílohové části je možné nahlížet na webových stránkách informačního systému SEA: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_up, pod kódem koncepce KVK014K.