Usnesení č.38 ze dne 3.7.2018

Usnesení OZ Velký Luh
č. 38/2018
ze dne 3.7. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh
     Ad 1) Schvaluje navrhovateli zápisu: M.Krausovou a N.Bikarovou a ověřovateli      
     zápisu: V.Krause a J.Gembického.

    Ad 2) Schvaluje program jednání v poměru  pro:6, proti:0
 
     Ad3) Schvaluje  kontrolu usnesení č. 37 ze dne 19.6.2018, splněno ve všech bodech.

Ad 4) Schvaluje zápis a výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce  malého rozsahu na stavební práce „ Společná stezka pro pěší a cyklisty U4a-Velký Luh“, ve smyslu ust. §27 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané v souladu s „ Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, „ Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.“ Z předložených nabídek firem Algon a.s., Ilights s.r.o. a Stavby IS s.r.o. byla nejvhodnější nabídka od firmy: Stavby IS, s.r.o., IČ 26403510, nabídková cena: 6 414 149,10Kč vč. DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele Stavby IS, s.r.o. a dále pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby IS s.r.o. , IČ 26403510. Pro: 6, proti:0.

Ad5) Schvaluje  dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.77N16/02, týkající se změny výměry najatého pozemku mezi obcí Velký Luh a Státním pozemkovým úřadem a pověřuje  starostku obce podpisem dodatku. Pro:6, proti:0

Ad6)  Schvaluje  v rámci realizace „ Společné stezky pro pěší a cyklisty U4a – Velký Luh“ objednávku přeložek telefonních kabelů, odstranění event. přeložení některých telefonních sloupů. V souladu s vydaným stavebním povolením bude přeložku provádět  firma Cetin a obec se bude podílet na společných nákladech na tuto vyvolanou přeložku. Zastupitelstvo pověřuje starostku odesláním objednávky na stavební práce na tuto přeložku v max. výši do 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Pro: 6, proti: 0.

Zapsala: M. Krausová
Dne:  10.7. 2018

Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
Starostka: J. Vrábelová    
 Místostarostka: M. Krausová