Usnesení OZ č. 35/2018 z 13.2.2018

Usnesení OZ Velký Luh
č. 35/2018
  ze dne 13.2. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh

Ad 1) schvaluje navrhovatele zápisu N. Bikarovou a M.Krausovou a ověřovateli           zápisu V.Krause aj. Gembického.
Ad 2) schvaluje  navržený program doplněný o bod 7)  Návrh smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovod „A“ a návrh Dohody mezi obcí Velký Luh a firmou Chevak Cheb a.s. a bod č. 8) Rozpočtové opatření č. 1/2018., pro: 7, proti:0
Ad 3) schvaluje kontrolu usnesení č. 34 ze dne 18.1.2018
Ad 4) schvaluje návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017 na akci „Rozšíření vodovodu a kanalizace, Velký Luh“ . Dodatkem se navyšuje cena za dílo o 92.732,60 Kč bez DPH z důvodu neúnosného podloží - velkého množství jílů, který nešel řádně zhutnit a proto musel být odvezen a nahrazen kamenivem, a doplněn o geotextilii, s čímž stávající rozpočet nepočítal. Po  kontrole rozpočtu dozorem stavby jej zastupitelé odsouhlasili v poměru pro:7, proti:0.  Pověřuje starostku podpisem  dodatku č. 1 ke SoD.

Ad 5) schvaluje  žádost o dar na společenskou činnost pro Český svaz včelařů ve Skalné ve výši 1.000 Kč. Pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy a úhradou odsouhlasené částky na účet ČSV, uvedený v žádosti.
 
Ad 6) bere na vědomí a schvaluje informací od České asociace odpadového hospodářství, která upozorňuje na riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Velký Luh nesouhlasí s podobnými novelizaci zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Pro: 7, proti: 0

Ad 7) schvaluje  v souvislosti s dokončenou  akcí „Rozšíření vodovodu a kanalizace, Velký Luh“ návrh Dohody mezi obcí a firmou Chevak Cheb a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Podstatou dohody je kvalitní a plynulý provoz nově vybudovaného vodovodu napojeného na stávající vodovodní řad a dále schvaluje návrh Smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu - vodovod „A“ mezi obcí Velký Luh a firmou Chevak Cheb a. s.,  jde o provozování nově vybudovaného vodovodu, který na základě této smlouvy bude provozovat firma Chevak na dobu určitou tj. do 31.1.2019. Pověřuje starostku podpisem dohody i smlouvy, pro: 7, proti: 0

Ad 8) schvaluje    rozpočtové opatření č. 1/2018 ke dni 13.2.2018 dle přílohy, pro: 7, proti: 0

      Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
         Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
      Starostka: J. Vrábelová    
     Místostarostka: M. Krausová