Usnesení OZ č. 39/2018 ze dne 23.8.2018

Usnesení OZ Velký Luh
č. 39/2018
  ze dne 23.8. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh
     Ad 1) Schvaluje navrhovateli zápisu: M.Krausovou a N.Bikarovou a ověřovateli      
     zápisu: V.Krause a J.Gembického.

    Ad 2) Schvaluje program jednání v poměru  pro:6, proti:0
 
     Ad3) Schvaluje  kontrolu usnesení č. 38 ze dne 3.7.2018, splněno ve všech bodech.
Ad 4) Neschvaluje žádost paní Ludmily Bednářové ze dne 10.7.2018 na prodej pozemku č. 209 v k.ú. Velký Luh o výměře 516 m3, za účelem stavby rodinného domu a neschvaluje vyvěsit záměr na prodej. Pro:5, proti:0, zdržel se: 1
Ad5) Schvaluje  rozpočtové opatření č.3 ke dni 23.8.2018,  pro:6, proti:0
Ad6) Schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 110   na pořízení Územního plánu Velký Luh. Ten řeší úhradu za závěrečnou IV. etapu díla tj. projekční práce a tisk 4 kompletních paré ÚP Velký Luh v celkové výši 50.000 Kč + 21% DPH. A pověřuje starostku podpisem dodatku a odesláním.  Pro:6, proti: 0.
Zapsala: M. Krausová

Dne:  30.8. 2018
     Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
           Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
     Starostka: J. Vrábelová    
      Místostarostka: M. Krausová