Povodňový plán vlastníka nemovitosti

  • Aktuální Základní infromace
  • Údaje
  • Další požadavky
  • Dokončit
1) Adresa nemovitosti
2) Kontakty k nemovitosti

Hlavní kontaktní osoba

Druhá kontaktní osoba

Třetí kontaktní osoba

INFORMACE PRO ZPRACOVATELE POVODŇOVÉHO PLÁNU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

Správce osobních údajů, obec Velký Luh, (dále jen „Správce“) plní tímto ohledně osobních údajů získaných na základě tohoto dokumentu svou informační povinnost v souladu s čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“):

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Richard Štěpánovský
tel.: 777 595 731

stepanovsky.r@seznam.cz
Sídlo: Buchenwaldská 801/47, 360 10 Karlovy Vary

Správce na základě tohoto dokumentu zpracovává osobní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, datum narození, rok narození, telefonní a e-mailová adresa, vztah k nemovitostem, podpis, informace z povodňového plánu vlastníka nemovitosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje“). Tyto Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vypracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti dle § 71 odst. 4 vodního zákona namísto vlastníka, vypracování povodňového plánu obce (Správce) a dalších krizových dokumentů, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.). Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti povodňových plánů, nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup

k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá z výjimek dle GDPR (např. pokud Osobní údaje zpracovává Správce za účelem splnění svých zákonných povinností).

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem: emailovou komunikací s obcí na emailové adrese: podatelna@velkyluh.cz.

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně a dále vlastníku nemovitosti zůstává povinnost vypracování povodňového plánu vlastníka dle vodního zákona.

Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje a další údaje povodňového plánu vlastníka nemovitosti.