Usnesení OZ č.37 ze dne 19.6.20178

Usnesení OZ Velký Luh
č. 37/2018
ze dne 19. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh

Ad 1) Zastupitelstvo schválilo navrhovateli zápisu: M. Krausovou a N. Bikarovou a ověřovateli zápisu: V. Krause a J. Gembického.

Ad 2) Schvaluje program jednání a doplňuje o bod 13) projednání informace o výrobní činnosti na pozemku 164/1 a st. p.č. 48-Bílek stavby s,r,o,, v poměru  pro: 6, proti: 0

Ad3) Schvaluje  kontrolu usnesení č. 36 ze dne 26. 4. 2018, splněno ve všech bodech.
Ad4) Schvaluje „rozpočtové opatření č.2“ ke dni 19. 6. 2018. Po jejím seznámení jej zastupitelé odsouhlasili v poměru pro: 6, proti: 0   

Ad 5) Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce Velký Luh a účetní závěrku za rok 2017, které byly na úřední desce vyvěšeny od 12. 4. 2018 do 19. 6. 2018. Zároveň zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad. Pro:6, proti:0  

Ad 6)  Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet DSO Kamenné vrchy a účetní závěrku za rok 2017. Zastupitelstvo obce Velký Luh všechny dokumenty bere na vědomí. Pro:6, proti:0  

Ad 7) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-0003474/01“ mezi ČEZ Distribucí, a.s. a Obcí Velký Luh, vzniklé z důvodu stavby zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň v pilíři v rozsahu 17 bm/10,6m2 na p.ř. 1062/2 a p.č. 1062/8 ve vlastnictví obce Velký Luh (el. připojení k ČOV). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem a odesláním smlouvy. Pro: 6, proti: 0

Ad 8) Neschvaluje žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 209 o výměře 516 m2 v k.ú. Velký Luh od p. Marka Houdka. Tento pozemek měl v nájmu od obce p. J. Vais. Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v blízkosti domu zemřelého p. Vaise a dům bude zřejmě nabídnut k prodeji, zastupitelé rozhodli, že do té doby pozemek nebudou nabízet k pronájmu. Pro: 6, proti: 0

Ad9) Vzalo na vědomí Rozhodnutí poskytnutí dotace od MMR na akci „Společná stezka pro pěší a cyklisty U4a“, která se bude v nejbližších dnech realizovat. Vzhledem k již uzavřené smlouvě o úvěru u ČS a.s. na tuto akci (nutné předfinancování) v lednu t.r., kde bylo stanoveno čerpání úvěru do července 2018, je zřejmé, že se úvěr nestačí vyčerpat, proto zastupitelstvo navrhuje změnu v této úvěrové smlouvě a prodloužit čerpání úvěru do 30.11.2018. Zastupitelé odsouhlasili dodatek k úvěrové smlouvě a pověřili starostku vyřízením změny v termínu čerpání úvěru u ČS a.s.  do 30.11.2018 a podepsání dodatku ke stávající úvěrové smlouvě. Pro: 6, proti: 0.

Ad 10) Neschvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. na poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč. proti: 6, pro:0.

Ad 11) Schvaluje dodatke č. 1 k již schválené smlouvě s p. Andreou Chválovou na mzdové práce, týkající platnosti zákona 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Mzdová agenda bude zpracovávána v souladu s tímto nařízením. Zastupitelé vzali dodatek na vědomí, pro: 6, proti: 0.

Ad 12) Vzali na vědomí darovací smlouvou od firmy Sedlecký kaolin Božíčany a.s. na dar ve výši 15.000 Kč v souladu se zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů § 20 odst. 8.
pro: 6, proti: 0.

Ad 13) Neschvaluje možnost využití areálu Bílek stavby s.r.o. novou firmou k činnosti, kterou již provozovala firma Bílek stavby, tj. dřevovýroba – skladování štěpky, drcení dřevní hmoty jak uvnitř areálu, tak i venku a prodej štěpky. Vzhledem k tomu, že územní plán povoluje drobnou řemeslnou výrobu nerušícího charakteru a vzhledem k již špatným zkušenostem, zastupitelé i občané žijící kolem této zemědělské usedlosti, které jsme oslovili a vyjádřili také nesouhlas. Pro:0, proti: 6

Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
Starostka: J. Vrábelová    
Místostarostka: M. Krausová