Usnesení OZ č. 39/2018 z 26.4.2018

Usnesení OZ Velký Luh
č. 36/2018
  ze dne 26.4. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh
Ad 1) Schvaluje navrhovateli zápisu: M.Krausovou a N.Bikarovou a ověřovateli zápisu: V.Krause a J.Gembického.

Ad 2) Schvaluje program jednání v poměru  pro:7, proti:0
 
 Ad3) Schvaluje  kontrolu usnesení č. 35 ze dne 13.2.2018, splněno ve všech bodech.

Ad 4) Schvaluje  návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce Velký Luh na roky 2020-2024. Pro: 7, proti: 0.

Ad 5) Schvaluje poskytnutí  daru ve výši 1.000 Kč (slovy:jedentisíckorunčeeských) na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR a pověřuje starostku podpisem a odesláním darovací smlouvy. Pro:7, proti: 0.

Ad 6) Vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3a ze dne 31.12.2017, ke kterému měla od zastupitelstva souhlas k jeho vytvoření. Pro:7, proti: 0.

Ad 7) Schvaluje  nový záměr na pronájem místního obchodu. Poslední záměr byl vyvěšen a schválen zastupitelstvem 19.10.2017 usnesením č. 31  a pověřuje starostku  novým vyvěšením. Pro:7, proti:0.

Ad 8) Schvaluje novou Smlouvu o vedení mzdové a personální agendy nově uzavřenou s paní Andreou Chválovou z Chebu a pověřuje starostku jejím podpisem. Pro:7, proti:0.

Ad 9) Neschvaluje  žádost paní Marty Turci, která v souladu s kupní smlouvou (bod VII.) na p.č. 154/1 v k.ú. Velký Luh, nabídla zpětné odkoupení pozemku za kupní cenu ve výši 70.550 Kč.  Pro neodkoupení pozemku bylo: 7, proti: 0.
 
     Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
           Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
     Starostka: J. Vrábelová    
      Místostarostka: M. Krausová