Usnesení OZ č. 40/2018 ze dne 20.9.2018

Usnesení OZ Velký Luh
č. 40/2018
  ze dne 20.9. 2018

Zastupitelstvo obce Velký Luh
     Ad 1) Schvaluje navrhovateli zápisu: M.Krausovou a N.Bikarovou a ověřovateli zápisu: V.Krause a J.Gembického.

    Ad 2) Schvaluje program jednání v poměru  pro:7, proti:0
 
     Ad3) Schvaluje  kontrolu usnesení č. 39 ze dne 23.8.2018, splněno ve všech bodech.
Ad 4) Starostka předložila zastupitelům důvodovou zprávu k vydání Územního plánu Velký Luh  a navrhla vydání Územního plánu velký Luh formou opatření obecné povahy po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje,  s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň navrhla u k o n č e n í    p l a t n o s t i   stávajícího Územního plánu obce Velký Luh a  z r u š e n í  Obecně závazné vyhlášky obce Velký Luh č. 1/2006, o závazné části územního plánu obce Velký Luh, vydanou ZO dne 18.12.2006, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Velký Luh.
Vzhledem ke skutečnosti, že projednávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn je velmi časově náročné a s ohledem na zákonnou povinnost pořizovatele překládat pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, doporučuje Městský úřad Cheb, odbor stavební  životního prostředí, zvážit pozastavení udělování souhlasů k pořizování změn Územního plánu Velký Luh, a to do doby zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Velký Luh. Toto usnesení by se však nevztahovalo na změny týkající se veřejného zájmu.
Po seznámení s důvodovou zprávou zastupitelé souhlasí s vydáním Územního plánu obce Velký Luh, s ukončením platnosti stávajícího Územního plánu obce Velký Luh a se zrušením Obecně závazné vyhlášky obce Velký Luh č. 1/2006, o závazné části územního plánu obce Velký Luh, vydanou ZO dne 18.12.2006, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Velký Luh. Zastupitelstvo obce Velký Luh rozhodlo o pozastavení udělování souhlasů k pořizování změn Územního plánu Velký Luh počínaje dnem nabytí účinnosti Územního plánu Velký Luh, s výjimkou změn, na nichž by byl veřejný zájem. Případné pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Velký Luh budou v budoucnu projednány s souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona, jako součást Zprávy o uplatňování Územního plánu Velký Luh.

Zastupitelstvo u k l á d á paní Jiřině Vrábelové, starostce obce Velký Luh a určené zastupitelce:
Zajistit zveřejnění:

Veřejné vyhlášky - oznámení o vydání Územního plánu Velký Luh po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velký Luh
Územního plánu Velký Luh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu obce,

Do 10 dnů od nabytí účinnosti Územního plánu Velký Luh předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí:

Usnesení Zastupitelstva obce Velký Luh o vydání Územního plánu Velký Luh
Veřejnou vyhlášku – oznámení o vydání Územního plánu Velký Luh s vyznačením termínu jejího vyvěšení a sejmutí (včetně potvrzení zveřejnění v elektronické podobě)
4 paré dokumentace Územního plánu Velký Luh orazítkované a podepsané od starostky a místostarostky  k vyznačení účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu  evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Pro:7, proti: 0

Ad5) Schvaluje  rozpočtové opatření č.4 ke dni 20.9.2018,  pro:7, proti:0

Ad6)  Schvaluje  cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru na stavbu „Společná stezka pro pěší a cyklisty U4a-Velký Luh“, kterou předložila firma Dopravní stavby a venkovní architektura, jako autor projektu, s celkovou nabídnutou cenou 21.780 Kč vč. 21% DPH . Pro 7, proti 0.
Ad7) Schvaluje „Příkazní smlouvu“ od firmy TI SYSEMS s.r.o. na výkon činností v oblasti projektového a dotačního managementu v rámci projektu „Společná stezka pro pěší a cyklisty U4a“za cenu 25.000 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Pro: 7,proti: 0.
Ad 8)  Schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2018.JB na zajištění odborně technického dozoru na akci stavbu „Společná stezka pro pěší a cyklisty U4a-Velký Luh“ s p. Josef Böhmem, bytem Žírovická 10, Františkovy Lázně a  pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Pro: 7, proti: 0.
Ad 9) Schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části p.č. 178/1 v k.ú. Velký Luh o výměře 80 m2. Pro: 7, proti: 0,
Ad 10) ) Schvaluje ukončení nájemní smlouvy na části p.č. 201/1  s paní Marií Zuberovou, vzhledem k tomu, že pozemek není delší dobu využíván  a pověřuje starostku odesláním oznámení o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.2004. Výpověď je daná k 31.10.2018 s půlroční výpovědní lhůtou. Pro:7, proti: 0.
Ad 11) Schvaluje  na základě vyvěšeného záměru  žádost na pronájem bývalého místního obchodu  od p. Václava Krause ml. a Jaroslava Šatry, za účelem zřízení provozovny na výrobu a prodej masných, uzenářských výrobků a vybraného potravinářského zboží vč. pečiva.  Pověřuje starostku ukončením  stávající nájemní smlouvy s p. Krejčím dohodou ke dni 31.12.2018 a následně uzavřením nové nájemní smlouvy, která bude na  zastupitelstvu předložena k projednání. Pro: 7, proti: 0.
Zapsala: M. Krausová

Dne:  25.9. 2018
     Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová
           Ověřovatelé:  V. Kraus, J.Gembický
     Starostka: J. Vrábelová    
      Místostarostka: M. Krausová